Regulamin

Zakupy online
Skorzystaj z pomocy naszych Doradców Klienta

Chcesz dowiedzieć się jak odpowiednio dobrać stół do masażu? Nie znalazłeś dla siebie stołu lub wyposażenia w naszej ofercie? Skontaktuj się z nami! Doradcy Klienta czekają na Twoje pytania.

Więcej opcji kontaktu
Regulamin

(z dnia 9.02.2022 r.)

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.habys.pl , prowadzony jest przez HABYS Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269798, nr NIP 685-22-08-438, nr REGON: 180186290, z siedzibą w Jaśle przy ul. Produkcyjnej 16.
  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  • poprzez adres poczty e-mail: info@habys.pl,
  • telefonicznie poprzez numer +48 13 44 627 88 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku - w dni robocze,
  • poprzez numer faxu +48 13 44 58 350.
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.habys.pl/pl/links/regulamin-75.html w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku .

 4. Kupującym w sklepie internetowym HABYS Sp. z o.o. może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta w tym danych do faktury.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

 13. Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych HABYS Sp. z o.o.. Administratorem danych osobowych jest HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. Produkcyjnej 16. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 14. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia HABYS Sp. z o.o. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 15. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.

 16. Opinie w sklepie internetowym.
  • Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  • Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  • Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  • Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  • Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  • Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  • Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 17. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:
  • przedpłaty przelewem poprzez PayU,
  • przedpłaty kartą płatniczą (kredytową) - dostępne poprzez wybranie rodzaju płatności PayU, gdzie jedną z metod płatności będzie "Karta płatnicza"
  • pobrania: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 18. Koszty i sposób dostawy:
  • Koszty dostawy zamówionych towarów pokrywa Kupujący.
  • Koszt dostawy poza granicami Polski, wyceniamy indywidualnie i pokrywa je klient.
  • Koszty dostawy zawiera Tabela Kosztów Transportu.
 19. Zwroty
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.
  • Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy jest pisemne oświadczenie klienta.
  • Produkt należy odesłać na adres firmy HABYS Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło
  • Zwrotowi nie podlega koszt dostawy produktu do firmy HABYS Sp. z o.o.
  • Nadesłane zwroty na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
  • W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracamy 100% wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki.
  • W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar wraz z kosztami wysyłki, pomniejszona o koszt wysyłki, który zostałby poniesiony na zakup nie zwracanych towarów.
  • Zwrot zapłaconej za towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym do 14 dni.
 20. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancja firmy HABYS Sp. z o.o.
  • Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane pod numerem telefonu: +48 13 44 53 622, +48 663 144 066 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
  • Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji.
 21. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 22. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel